ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020  2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 2. března 2019 v KC LaRitma

  1. Jednání schůze zahájil jednatel MO ČRS z. s. p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen p. Mgr. Valdman Jan.
  2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Wimmer Josef, p. Poláček Jan a p. Schindler Petr. Pro hlasovalo 51 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.
  3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Ing. Mašlár Daniel, p. Petrášek Jiří a p. Babka Miroslav. Pro hlasovalo 51 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.
  4. Jednatel p. Mgr. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a přednesl závěr výboru o možnostech odměňování dlouholetých členů místní organizace.
  5. Předseda p. Duchaj Radomír přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Aš z. s. za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  6. Zpráva o hospodaření MO, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na stolech všem členům, kteří se schůze zúčastnili. Zprávy jsou součástí tohoto zápisu.
  7. Zprávu dozorčí komise MO přednesl její předseda p. Veselý Igor. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  8. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Wimmer Josef. Konstatoval, že po 15 minutách čekání dle Stanov a Jednacího řádu ČRS z. s. je členská schůze usnášeníschopná. Přítomno bylo 51 dospělých a 1 mládežník. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

V DISKUZI PŘEDNESLI SVÉ PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY TITO ČLENOVÉ:

p. Kadič Václav – nesouhlasil s návrhem výboru na odměňování dlouholetých členů ČRS.
p. Turoni Petr – poděkoval výboru za jeho práci a jako jeden z nejstarších členů MO se vyjádřil k odměňování dlouholetých členů navržené p. Kadičem, nesouhlasil s tímto odměňováním.
p. Hlaváč Jaroslav – reagoval na p. Kadiče a zdůraznil, že je třeba spíše zvýšit částku pro výchovu dětí v kroužku a nákup materiálu pro ně.
p. Duchaj Radomír – seznámil členskou schůzi s ukončením činnosti člena výboru pana Fischera, který požádal výbor o uvolnění k 28. 2. 2019.
Členskou schůzi informoval o možnosti spolupráce s MO Cheb při chovu pstruha obecného. Vysvětlil problém ohledně rybářského práva na revíru 431 018 Nový (Studánka).
p. Moule Gerhard – chce po výboru osvětlit účetní rozvahu pro rok 2019. Bude pozván na výborovou schůzi, kde ekonom p. Ing. Farkaš poskytne patřičné informace.Předseda návrhové komise p. Ing. Mašlár Daniel přednesl návrh usnesení.
Pro hlasovalo 51 členů, proti 0, zdrželo se 0. Hlasováním bylo usnesení přijato a je součástí tohoto zápisu.

Usnesení


ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
b) účetní závěrku za rok 2018
c) rozpočet na rok 2019
d) přijetí nových členů
e) od 1. 1. 2020 zvýšení poplatku za zkoušky na vydání prvního rybářského lístku na částku 300 Kč
ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

a) zprávu dozorčí komise
b) zprávu výboru o možnostech odměňování dlouholetých členů MO a neschvaluje návrh na vyplácení těchto odměn
ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ:

1. výboru MO kooptovat jednoho člena výboru do 1. 4. 2019 za pana Lukáše Fischera, který rezignoval na funkci člena výboru k 28. 2. 2019.
2. předsedovi MO panu Radku Duchajovi navázat spolupráci s MO Cheb ohledně chovu pstruha obecného.
Pan Duchaj Radomír na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.
Radomír Duchaj - předseda
Mgr. Jan Valdman - jednatel

V Aši, dne 2. 3. 2019

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2023 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 28. 5. 2023
Ověřené CSS
Jak psát web