ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2022  2020  2019  2018 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 24. února 2018 v KC LaRitma

  1. Jednání schůze zahájil jednatel MO ČRS z. s. p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen p. Mgr. Valdman Jan.
  2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Poláček Jan, p. Schindler Petr a p. Petrášek Jiří. Pro hlasovalo 53 členů, proti nebyl žádný člen, hlasování se zdrželi 3 členové.
  3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Ing. Mašlár Daniel, p. Břešťanský Pavel a p. Tichý Ludvík. Pro hlasovalo 53 členů, proti nebyl žádný člen, 3 členové se zdrželi.
  4. Zvolena byla volební komise ve složení p. Mařík Jiří, p. Hryzák Michal a pí. Fischerová Michaela. Pro hlasovalo 53, proti 0, zdrželi se 3 členové.
  5. Jednatel p. Mgr. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze.
  6. Předseda p. Duchaj Radomír přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Aš z. s. za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  7. Zpráva o hospodaření MO, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na stolech všem členům, kteří se schůze zúčastnili. Zprávy jsou součástí tohoto zápisu.
  8. Zprávu dozorčí komise MO přednesl její předseda p. Bláha Miroslav st. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Poláček Jan. Konstatoval, že po 15. minutách čekání dle Stanov a Jednacího řádu ČRS z. s. je členská schůze usnášeníschopná. Přítomno bylo 56 dospělých, 1 dítě a 1 host. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  10. Volby do výboru MO ČRS Aš z. s., dozorčí komise MO ČRS Aš z. s. a delegátů na územní konferenci řídil předseda volební komise p. Mařík Jiří.

ZA ČLENY VÝBORU MO BYLI ZVOLENI:

p. Bláha Michal (pro 54, proti 0, zdrželo se 2)
p. Duchaj Radomír (pro 55, proti 0 , zdrželo se 1)
p. Fischer Lukáš (pro 50, proti 0, zdrželo se 6)
p. Luňák Zdeněk (pro 56, proti 0, zdrželo se 0)
p. Mašlár Jan (pro 56, proti 0, zdrželo se 0)
p. Špreňar Radim (pro 54, proti 0, zdrželo se 2)
p. Mgr. Valdman Jan (pro 53, proti 0, zdrželo se 3)

ZA ČLENY DOZORČÍ KOMISE MO BYLI ZVOLENI:

p. Bobuljak Petr (pro 55, proti 0, zdrželo se 1)
p. Koubek Roman (pro 56, proti 0, zdrželo se 0)
p. Veselý Igor (pro 56, proti 0, zdrželo se 0)
ZA DELEGÁTA NA ÚZEMNÍ KONFERENCI BYL ZVOLEN:

p. Radomír Duchaj (pro 55, proti 0, zdrželo se 1)
ZA DELEGÁTA DO HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU ÚS BYL NAVRŽEN A SCHVÁLEN:

p. Bláha Michal (pro 55, proti 0, zdrželo se 1)


V DISKUZI PŘEDNESLI SVÉ PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY TITO ČLENOVÉ:

p. Kadič Václav – zhodnocení činnosti organizace za 57 let jeho členství ve svazu a návrh na odměny ve formě slevy na členský příspěvek. Při vyšším věku slevu na krajskou povolenku dle výběru. Navrhuje, aby se tímto podnětem zabýval nový výbor a výsledek jednání přednesl na další členské schůzi. Dotaz na delegáta, kam se rozdělí stokorunové navýšení členského příspěvku.
p. Hryzák Michal – navrhl míru okouna 20 cm. Zjistit, jak by bylo možné revír chyť a pusť v každé organizaci zrealizovat; omezení úlovku vyjmenovaných druhů ryb na 40 ks na povolenku.
p. Motyčka Libor – ozřejmil lov ryb udicí ve spolku v Selbu, cenu povolenky atd.
p. Bláha Miroslav – neznalost rybářského řádu německy mluvících rybářů
p. Raška Jiří – dotaz ohledně ukončení nájmu na halštrovské přehradě
p. Duchaj Radomír – zrušení rybářského práva lovu ryb na udici na halštrovské přehradě, změny revíru. O prodeji Studánky, kde rybářské právo zatím zústává v platnosti. Nové pachtovní smlouvy v Aši na 10 let na chovné rybníky a sportovní revíry s městem Aš a Ašskými lesy. Nové pachtovní smlouvy na rybníky v Hranicích. Spolupráce s AOPK na odchovu perlorodky.
p. Vogel Jaroslav, delegovaný za ÚS ČRS z. s. Plzeň – denní doby lovu - změna od 1. 4. 2018. Návrh na zákaz používání trojháčků na MP do 15. 6. Návrh používat od r. 2021 jen jednoháčky na vodách P. Vysvětlení o opatrném vyjednávání o změně zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky 197/2004 Sb. z důvodů možného prosazení komerčních podnikatelů do Svazu a následná výběrová řízení na sportovní revíry. Svaz by nemohl finančně konkurovat. Dále přednesl příspěvek na téma rybožravých predátorů, kteří jsou největšími konzumenti ryb na sportovních revírech i chovných potocích a rybnících.Předseda návrhové komise p. Ing. Mašlár Daniel přednesl návrh usnesení.
Pro hlasovalo 56 členů, proti 0, zdrželo se 0. Hlasováním bylo usnesení přijato. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Usnesení


ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
b) účetní závěrku za rok 2017
c) rozpočet na rok 2018
ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

a) zprávu dozorčí komise
ČLENSKÁ SCHŮZE VOLÍ:

a) členy nového výboru MO ČRS Aš z. s. na období 2018–2022
p. Bláha Michal
p. Duchaj Radomír
p. Fischer Lukáš
p. Luňák Zdeněk
p. Mašlár Jan
p. Špreňar Radim
p. Mgr. Valdman Jan

b) členy nové DK na období 2018-2022
p. Bobuljak Petr
p. Koubek Roman
p. Veselý Igor

c) delegáta na Územní konferenci ČRS z. s.
p. Duchaj Radomír

d) delegáta do Hospodářského odboru ÚS ČRS Plzeň
p. Bláha Michal
ČLENSKÁ SCHŮZE NAVRHUJE:

Zrušit veřejné Diskusní fórum na webových stránkách organizace. V případě písemného dotazu nebo jiného podnětu na vedení MO Aš bude tázajícímu se odpovězeno výhradně na uvedenou E-mailovou adresu.

ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ:

1. Novému výboru do 10 dnů po první výborové schůzi zveřejnit nové rozdělení funkcí výboru. Zveřejněny budou v prodejně Bambino, v líhni a na stránkách www.rybarias.cz
2. Nově zvolenému výboru se zabývat diskusním příspěvkem p. Kadiče ohledně možnosti slev na členském příspěvku a možnosti slev na libovolnou povolenku pro členy, kteří dosáhnou 35, 40, 50 a 55 let členství v naší organizaci.
3. Delegátovi na Územní konferenci p. Duchajovi přednést návrh na limit 40 ks ročně odnesených vybraných druhů ryb na povolenku.

Pan Duchaj Radomír na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.
Nově zvolení členové výboru MO ČRS Aš z. s. Duchaj Radomír a Mgr. Valdman Jan
V Aši, dne 24. 2. 2018

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2022 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 8. 6. 2022
Ověřené CSS
Jak psát web