ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020  2019  2018  2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 12. března 2017

 1. Jednání schůze zahájil jednatel MO ČRS z. s. p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen p. Mgr. Valdman Jan.
 2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Kopecký Ota, p. Kopecký František a p. Schindler Petr. Pro hlasovalo 40, proti 0, zdrželo se 0.
 3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Ing. Mašlár Daniel, p. Greger Radek a p. Poláček Jan. Pro hlasovalo 40, proti 0, zdrželo se 0.
 4. Předseda p. Duchaj Radomír zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny v řádném termínu.
 5. Předseda p. Duchaj Radomír přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Aš z. s. za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 6. Zpráva o hospodaření MO, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byl k dispozici na každém stole. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 7. Zprávu dozorčí komise MO přednesl její předseda p. Bláha Miroslav. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 8. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Kopecký Ota. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 9. Za delegáta na Územní konferenci byl zvolen p. Duchaj Radomír.

V DISKUZI přednesli své připomínky a náměty tito členové:

p. Duchaj informoval členskou schůzi o realizaci projektu na opravu hráze rybníka Vernéřov, revír 431 079. Informoval o využití dotace od města Aš na činnost - nákup materiálu na opravu bazénu III v areálu Březovka.
p. Kadič vznesl dotaz, proč nebude Vernéřov také odbahněn. Odpovězeno, že není v projektu.
p. Hryzák se zeptal na práce na opravě hráze Vernéřov. Navrhl zmapování dna rybníka, aby se mohlo odhadnout, kde zůstanou ryby při vypouštění.
p. Král nabídl zapůjčení lodě k využití při zmapování dna ve Vernéřově.
p. Duchaj podal do usnesení návrh, aby členská schůze uložila zástupci na krajské konferenci přednést návrh na omezení K70 na krajských vodách.
p. Bláha Michal nesouhlasí s omezením K70.

Dále vystoupil host:

p. Mgr. Dalibor Blažek, starosta města Aš, který poděkoval rybářům za jejich práci na pronajatých rybnících od města. Členskou schůzi seznámil s uzavřením nové smlouvy na pacht rybníků v majetku města. Před soukromými zájemci by měla Rada města upřednostnit naši organizaci k uzavření nové pachtovní smlouvy.

Předseda návrhové komise p. Ing. Mašlár Daniel přednesl návrh p. Duchaje Radomíra a do usnesení navrhl, aby členská schůze uložila zástupci na krajské konferenci přednést návrh na omezení K70 na krajských vodách a nechal hlasovat, zda tento návrh do usnesení dát či ne. Hlasováním 14 pro a 26 proti tento nebyl zahrnut do návrhu usnesení. Poté předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.


Usnesení členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané dne 12. března 2017

Členská schůze schvaluje

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. Přijetí nových členů
 3. Účetní závěrku za rok 2016
 4. Rozpočet na rok 2017

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise

Předseda návrhové komise: Ing. Daniel Mašlár
Hlasováním bylo usnesení přijato.
Předseda MO závěrem poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace, popřál mnoho úspěchů a schůzi ukončil.
Radomír Duchaj - předseda
Mgr. Jan Valdman - jednatel
V Aši dne 12. 3. 2017

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2023 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 29. 8. 2023
Ověřené CSS
Jak psát web