ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020  2019  2018  2017  2016  2015 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš konané 8. března 2015

 1. Jednání schůze zahájil jednatel MO ČRS p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen p. Mgr. Valdman Jan.
 2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Mašlár Dan, p. Svoboda Jiří a p. Barna Jan. Pro hlasovalo 65, proti 0, zdrželo se 0.
 3. Jednatel p. Mgr. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny v řádném termínu.
 4. Předseda p. Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 5. Zpráva o hospodaření MO ČRS, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byl k dispozici na každém stole. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 6. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda p. Bláha Miroslav. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 7. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Mašlár Dan. Schůze se zúčastnilo 65 členů MO ČRS v Aši a 1 dítě, mládež 0. Tedy 65 členů s hlasovacím právem, z čehož je nadpoloviční většina 33 hlasů.

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:

p. Radomír Duchaj - revitalizace rybníků a potoků na Ašsku a Hranicku, vysvětlení problematiky krmení a vápnění, nákup násad, investiční plán na rok 2015 (líheň, Březovka atd.),
p. Habrman Zdeněk – dotaz na vypouštění a opravy hráze Dolíška,
p. Bláha Michal – spolupráce s CHKO, chov perlorodky, vysvětlení situace výlovu Dolíšky,
p. Kadič Václav – dotaz na odměny členům, kteří jsou 50 let členy MO

V diskuzi dále vystoupili hosté:

p. Mgr. Dalibor Blažek (starosta Města Aš), p. Václav Voříšek (ČRS ÚS Plzeň), p. Nedorostek (člen RS Karlovarského kraje)

Předseda návrhové komise p. Vladimír Chavec přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro 65 hlasů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení je součástí tohoto zápisu.Usnesení členské schůze ČRS MO Aš konané dne 8. března 2015

Členská schůze schvaluje

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. Kooptaci člena výboru pana Jana Mašlára
 3. Přijetí nových členů MO
 4. Účetní závěrku za rok 2014
 5. Rozpočet na rok 2015

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá

 1. Výboru MO ČRS Aš zlepšit spolupráci organizace se zástupci měst Aš, Hranice a Krásná při revitalizaci vodních toků a rybníků

Předseda MO ČRS v Aši na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

p. Mgr. Jan Valdman - jednatel, p. Radomír Duchaj - předseda

V Aši dne 8. 3. 2015

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2023 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 29. 8. 2023
Ověřené CSS
Jak psát web