ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2022  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš konané 9. března 2014

 1. Jednání schůze zahájil jednatel MO ČRS Aš p. Mgr. Jan Valdman. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen jednatel p. Mgr. Jan Valdman.
 2. Zvolena byla volební komise ve složení p. Jan Poláček, p. Miloslav Švec, p. Zdeněk Habrman. Pro hlasovalo 67 členů, proti 0, zdrželo se 0.
 3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Vladimír Chavec, p. Radek Greger a p. Václav Kocourek. Pro hlasovalo všech 67 členů.
 4. Jednatel p. Mgr. Jan Valdman zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny v řádném termínu.
 5. Předseda MO ČRS Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti organizace za minulý rok. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 6. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Jiří Kadlec. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná. Zpráva je součástí tohoto zápisu. Schůze se zúčastnilo 70 členů MO ČRS v Aši, z čehož žádné dítě a 3 mládežníci, tedy 67 členů s hlasovacím právem. Nadpoloviční většina byla 34 hlasů.
 7. Volba nového výboru a dozorčí komise proběhla tajnou volbou. Volební lístky byly předány všem členům před provedením volby.
 8. Za členy výboru byli zvoleni p. Michal Bláha (64 hlasů), p. Radomír Duchaj (64 hlasů), p. Lukáš Fischer (64 hlasů), p. Zdeněk Luňák (63 hlasů), p. Libor Motyčka (62 hlasů) a p. Mgr. Jan Valdman (64 hlasů).
  Za členy dozorčí komise byli zvoleni p. Miroslav Bláha (64 hlasů), p. Petr Bobuljak (63 hlasů) a p. Roman Koubek (65 hlasů).
  Za delegáta na Územní konferenci byl zvolen p. Radomír Duchaj s počtem 67 hlasů.

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:

p. Radomír Duchaj – poděkování předešlému výboru za práci, realizace projektu Hammerpark (Park přátelství Aš/Plavno), vyřízení žádosti o vnášení cizorodých látek do vody (krmení),
p. Radek Greger – upozornil na nízký výskyt úhoře ve vodách, které obhospodařuje MO Aš. Navrhnul, aby bylo provedeno zarybnění úhořím monté z prostředků ZPČ ÚS Plzeň.

V diskuzi dále vystoupili hosté:

Mgr. Dalibor Blažek (starosta Města Aš), Ing. Jiří Červenka (Ašské lesy), p. Václav Voříšek (ČRS ÚS Plzeň).

Předseda návrhové komise p. Vladimír Chavec přednesl návrh usnesení a to bylo hlasováním přijato 67 hlasy. Proti 0, zdrželo se 0. Usnesení je součástí tohoto zápisu.Usnesení členské schůze ČRS MO Aš konané dne 9. března 2014

Členská schůze schvaluje

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. Účetní závěrku za rok 2013
 3. Rozpočet na rok 2014

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise

Členská schůze volí

 1. Členy nového výboru na období 2014 - 2018
 2. Členy nové dozorčí komise
 3. Delegáta na Územní konferenci ČRS p. Radomíra Duchaje

Členská schůze nesouhlasí

 1. Členská základna nesouhlasí s navýšením fondu SHR o 100 Kč.

Členská schůze ukládá

 1. Novému výboru zveřejnit do 10 dnů po první výborové schůzi nové rozdělení funkcí výboru, které budou zveřejněny v prodejně Bambino a v líhni.
 2. Výboru, aby zajistil zarybnění revírů ČRS MO Aš (431 079, 431 018) úhořím monté z prostředků ZPČ ÚS Plzeň. V případě, že ZPČ ÚS Plzeň úhoří monté neuhradí, členská schůze schvaluje zaplatit úhoří monté z vlastních prostředků v hodnotě 30 000 Kč.

Předseda MO ČRS v Aši na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a popřál novému výboru mnoho úspěchů v práci a schůzi ukončil.

Mgr. Jan Valdman (člen výboru), Radomír Duchaj (člen výboru)

V Aši dne 9. 3. 2014

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2022 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 8. 6. 2022
Ověřené CSS
Jak psát web